SBBLD
 

Recent werk

SBBLD / Recent werk

KWARTIERMAKER MARKETING EN COMMUNICATIE FUSIE MBO
ROC Friese Poort en Friesland College gaan samen verder als Firda. Twee marketing- en communicatieteams die altijd hebben geconcurreerd, zijn nu samengebracht. Vanuit een gezamenlijke ambitie en stip op de horizon, een gezamenlijke visie op de vakgebieden en de toegevoegde waarde die het nieuwe team kan en wil leveren. Tegelijkertijd hebben we samen het nieuwe merk en de nieuwe huisstijl geïntroduceerd en zijn veel andere fusieprojecten opgestart. Tot slot heb ik de overdracht verzorgd aan de nieuwe directeur marketing, communicatie en public affairs.

PROJECTLEIDER EXPERIENCE ROOM WATERBEDRIJF
Een waterbedrijf wil klantgerichtheid verder concretiseren door een Experience Room voor medewerkers. In een Design Sprint is samen met een groep collega’s het idee verder uitgewerkt in doelstellingen, randvoorwaarden, een concept verhaal en storyboards en is alles getoetst onder de doelgroep. In de periode daarna is alles nader uitgeschreven, uitgewerkt, gebouwd en voorbereid, waarna bijna 200 medewerkers – vrijwillig en enthousiast – in de huid zijn gekropen van klanten tijdens een waterstoring.

Lees hoe ik je kan helpen en wat mijn visie is.
Of kijk naar mijn CV of op LinkedIn.

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNEN VERZEKERINGSBEDRIJF
Een middelgroot verzekeringsbedrijf heeft (inter)nationale posities opgebouwd rond twee product/marktcombinaties. Met het oog op de toekomst ziet men de noodzaak en kansen om dit uit te breiden met twee andere. In samenwerking met directie, management en medewerkers heb ik markten en organisatie geanalyseerd en strategische marketingplannen gemaakt. Vervolgens heb ik de organisatie begeleid bij de stapsgewijze implementatie daarvan.

MERK- EN COMMUNICATIEBELEID VERZEKERINGSBEDRIJF
Om hetzelfde verzekeringsbedrijf de strategische marketingplannen succesvol te kunnen laten implementeren was tevens een herijking en verrijking van het merk- en communicatiebeleid nodig. In samenwerking met een dwarsdoorsnede van de organisatie heb ik een merkstatement opgesteld, oftewel het waarom, hoe en wat in één afbeelding. Vervolgens heb ik de organisatie begeleid bij het vinden van het juiste communicatiebureau, het uitwerken van een communicatieconcept en de realisatie van nieuwe marketing- en communicatiemiddelen.

Lees hoe ik je kan helpen en wat mijn visie is.
Of kijk naar mijn CV of op LinkedIn.

BEGELEIDING RVB & MT ZORGORGANISATIE STRATEGISCH PLAN
Door alle externe en interne ontwikkelingen acht de Raad van Bestuur en het Management Team van een grote zorgorganisatie het de juiste tijd voor een herijking van de strategische koers. Zij willen hier de tijd voor nemen, goed onderbouwde keuzes maken en ook alle lagen van de organisatie meenemen in het proces. Door middel van gezamenlijke sessies en met behulp van tijdelijke, kortdurende werkgroepen zijn samen strategische externe en interne analyses opgesteld, zijn conclusies getrokken en is de strategische koers aan de hand daarvan herijkt en verrijkt. Ik heb hiervoor het proces en de structuur opgezet, de RvB en het MT begeleid en ondersteund en sessies voorbereid en uitgewerkt. Vervolgens heb ik de organisatie ook begeleid bij de vertaling van strategie naar tactische plannen

Lees hoe ik je kan helpen en wat mijn visie is.
Of kijk naar mijn CV of op LinkedIn.

MERKSTATEMENT EN MARKETINGPLAN ZBC
Een landelijk opererende Zelfstandige Behandel Combinatie met een unieke aanpak en goede behandelresultaten ziet de noodzaak zichzelf doelgerichter, gestructureerder en onderscheidender te vermarkten richting zowel patiënten, verwijzers, werkgevers en zorgverzekeraars. In samenwerking met een dwarsdoorsnede van de organisatie heb ik een merkstatement opgesteld, oftewel het waarom, hoe en wat in één afbeelding. Vervolgens heb ik op basis van dit merkstatement en een externe en interne analyse een marketingplan opgesteld, resulterend in marketing- en communicatiemiddelen die de organisatie zelf kan implementeren.

KLANTGERICHTHEID TECHNISCHE PROJECTORGANISATIE
Een private onderneming is actief in een voor Nederland uniek, complex, en onder politieke invloed continu veranderend, maatschappelijk en economisch vraagstuk. De directie heeft vanaf het begin gesteld, dat klantgerichtheid centraal moest staan in de organisatie. Een uitdaging, gezien de overwegend technische achtergrond van de medewerkers. Bovendien  wordt er vrijwel dagelijks – en in toenemende mate negatief – in de media bericht over de organisatie. Ik heb de organisatie geholpen door middel van continu onderzoek naar de ervaringen van bewoners, de uitkomsten intensief intern te presenteren en bespreken en ervoor te zorgen dat hiermee de dienstverlening en communicatie voortdurend worden verbeterd.

Lees hoe ik je kan helpen en wat mijn visie is.
Of kijk naar mijn CV of op LinkedIn.

PROJECTLEIDER TECHNISCHE PROJECTORGANISATIE
Door dezelfde organisatie werd ik vervolgens gevraagd een complex, gevoelig en stroef lopend project als projectleider over te nemen. Naast de bewonersgerichtheid en uiteraard bekende projectzaken als doelstellingen, planning, kwaliteit en kosten was het hier vooral ook van belang om de vele verschillende stakeholders mee te nemen in het proces en naar een gezamenlijk resultaat.

KWARTIERMAKER KLANTPERSPECTIEF
Een veiligheidsregio waarin gemeenten, brandweer, GGD en andere partners een bijdrage leveren aan een veilige en gezonde provincie, heb ik als kwartiermaker geholpen het klantperspectief verder vorm te geven en de klantgerichtheid verder te versterken. Bottom up vanuit de dagelijkse praktijk door samen met een groep medewerkers concreet inhoud te geven aan het Waarom, Hoe en Wat van klantgerichtheid en door op enthousiaste wijze steeds meer medewerkers bij de groep te betrekken. Het resultaat is dat de mensen zelf in staat zijn klantgerichtheid in hun dagelijks werk vorm te geven en elkaar continu te inspireren met hun eigen succesverhalen.

Lees hoe ik je kan helpen en wat mijn visie is.
Of kijk naar mijn CV of op LinkedIn.

KWARTIERMAKER NIEUWE REGIOMARKETINGORGANISATIE
Voor een provincie ben ik kwartiermaker geweest om te komen tot één nieuwe, brede regiomarketingorganisatie, waarin doelstellingen en taken van diverse losse onderdelen bij elkaar zijn gebracht. Ik heb hiervoor gesprekken met stakeholders gevoerd, geanalyseerd hoe het in andere succesvolle regio’s geregeld is en een marketingorganisatorisch advies opgesteld inclusief een samenwerkings- en financieringsmodel tussen provincie, gemeenten en de markt. Na goedkeuring daarvan heb ik de provincie in de maanden daarna geholpen bij de implementatie. Het resultaat is dat provincie, gemeenten en ondernemers nu samenwerken op de geadviseerde werkwijze.

Lees hoe ik je kan helpen en wat mijn visie is.
Of kijk naar mijn CV of op LinkedIn.